Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Začíná další kolo dohadů kolem tendru na výběr mýta na silnicích v ČR


Situace kolem zadávacího řízení pro výběr mýta na silnicích v ČR se přiostřuje. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dnes prvostupňové rozhodnutí ve věci zadávacího řízení Ministerstva dopravy na „systém elektronického mýtného“. Úřad rozhodl, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek a jako opatření k nápravě zadávací řízení zrušil. Rozhodnutí není pravomocné a účastníci řízení proti němu mohou do 15 dnů podat rozklad k předsedovi Úřadu. Což je také Ministerstvo dopravy ČR rozhodnuto udělat. Současně vydalo ministerstvo  prohlášení, že podá proti rozhodnutí rozklad a současně také zvažuje i trestní oznámení kvůli nejasnostem s nakládáním s paměťovými nosiči. Pro přehled uvádíme obě stanoviska dotčených institucí.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodoval ve správním řízení, do něhož sloučil tři řízení zahájená na návrh a řízení zahájené z moci úřední. Úřad po detailním prověření relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, prošetřil postup zadavatele a mj. i na základě výsledků znaleckého zkoumání dospěl k následujícímu závěru že:

Zadavatel porušil zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona při poskytování části zadávací dokumentace, neboť nezajistil takové technické řešení, na jehož základě by bylo možné zcela jednoznačně určit a zpětně ověřit, zda se všem dodavatelům dostalo shodných informací, na jejichž základě měli sestavovat své nabídky.

Zadavatel předmětnou část dokumentace předával na přepisovatelných flash discích. Disky byly sice předávány na základě předávacího protokolu, ten však neuvádí žádné bližší informace o obsahu médií, např. ani přesný počet obsažených souborů. Předávací protokoly tedy neprokazují předání shodných informací. S ohledem na technická specifika flash disků nelze jejich obsah zpětně k určitému datu v minulosti zjistit a ověřit, což je mj. závěr znaleckého posudku. Shodnost informací ke dni předání dodavatelům tedy není možno ověřit ani z flash disků, které byly Úřadu předány.

Sám zadavatel přitom až do 23. 10. 2017 tvrdil, že všechny flash disky obsahovaly shodné informace. Posléze však připustil, že v průběhu poskytování zadávací dokumentace dodavatelům tuto dokumentaci upravil, respektive provedl anonymizaci, a fakticky tak vytvořil dvě sady flash disků.   Pokud jde o stav flash disků tak, jak byly Úřadu dne 24. 10. 2017 předány, při porovnání původní a tzv. „anonymizované“ verze bylo zjištěno, že se od sebe jednotlivé soubory v mnoha případech liší. Při mechanickém porovnání se jedná o rozdíly zhruba ve 30 tisících souborech. Nejedná se přitom jen o anonymizaci osobních údajů; ta naopak v mnoha případech provedena nebyla. Změněny jsou prokazatelně i informace, které osobními údaji nejsou. V tzv. „anonymizované“ verzi dokonce některé soubory zcela chybí, některé se obsahově liší. O této úpravě zadávací dokumentace přitom zadavatel nikoho z účastníků zadávacího řízení neinformoval, ani o rozsahu jejího provedení nepořídil žádný záznam, což nadále posiluje pochybnosti o tom, zda se všem uchazečům o zakázku dostalo totožných informací.

Zadavatel rovněž pochybil, když stanovil zadávací podmínky v rozporu s § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti, když nevymezil zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení.

V zadávací dokumentaci ministerstvo uvedlo, že předpokládá rozšíření zpoplatněných silnic 1. třídy o 900 km, tedy vymezilo rozsah předmětu plnění pouze odhadem a vymínilo si, že rozsah může případně měnit. K nacenění v rámci etapy 1 má však dojít fixní (paušální) částkou. Dodavatel tak dle názoru Úřadu musí mít k dispozici konkrétní (závazný) rozsah zpoplatněných pozemních komunikací, na kterých má systém vybudovat, i s ohledem na možnou variantnost nabízeného technického řešení. Po zjištění pochybení tohoto charakteru bylo jediným možným opatřením k nápravě zrušení celého zadávacího řízení.

 

Ministerstvo dopravy ČR trvá na tom, že mýtný tendr neměl žádná závažná pochybení způsobená zadavatelem, kvůli kterým by bylo nutné celé zadávací řízení zrušit, vrátit se o dva roky zpátky a ohrozit výběr mýtného po roce 2019. Proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proto ministerstvo podá rozklad k předsedovi úřadu, který může přehodnotit

ÚOHS v první instanci vyhověl námitkám společnosti Kapsch, která zpochybňuje, že na všech datových nosičích dostali uchazeči stejné dokumenty k systému elektronického mýta. Opírá se přitom o samotný požadavek firmy Kapsch, anonymizovat některé údaje v zadávací dokumentaci, což Ministerstvo dopravy učinilo.

„Překvapilo nás rozhodnutí ÚOHS, protože tendr v prvoinstančním rozhodnutí ruší ryze z formálních důvodů, které pokud by byly pravdivé, neměly by reálný vliv na samotný průběh soutěže. Svým znaleckým posudkem jsme prokazovali, že všechny vydané disky byly shodné. Podobnou logikou se dá napadnout jakýkoliv tendr, ve kterém je distribuována rozsáhlá dokumentace,“ říká ministr Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy se před rozhodnutím ÚOHS opakovaně vyjádřilo k výtkám společnosti Kapsch. Stejně tak ministerstvo několikrát upozorňovalo na nestandardní postupy při vedení samotného spisu antimonopolním úřadem, který neevidoval dostatečně, jak zacházel se samotnými datovými nosiči.

„Na základě vydané dokumentace čtyři firmy pochopily zadání a předložily nabídky, ze kterých ministerstvo vybralo vítěznou, konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Zadání bylo tedy srozumitelné a jasné. Chápu stávajícího provozovatele mýtného systému, že si na zadávací řízení stěžuje a snaží se o zakázku nepřijít. Šokovalo mě ovšem, že na základě přísného formalismu, aniž by to jakkoliv ovlivnilo mýtný tendr, v prvoinstančním rozhodnutí antimonopolní úřad ruší zadávací řízení. Je neuvěřitelné, že námitkám na zadání soutěže úřad vyhověl rok poté, co soutěž běží a v okamžiku, kdy je znám vítěz,“ dodává ministr dopravy.

Ministerstvo dopravy proto v zákonně lhůtě podá rozklad k předsedovi ÚOHS. Ten ještě může přehodnotit vydané rozhodnutí úřadu a zrušit jej. Mýtný tendr tak prvoinstančním rozhodnutím antimonopolního úřadu ještě nekončí. Ministerstvo dopravy zároveň podalo žalobu na rozhodnutí předsedy ÚOHS, kterým odmítl vrátit zpět ministerstvu 86 datových nosičů s dokumentací elektronického mýtného systému. Ministerstvo zvažuje i trestní oznámení kvůli nejasnostem s nakládáním s paměťovými nosiči.

 

Začátkem dubna ministr dopravy Dan Ťok již předložil vládě rozbor alternativ náhradního řešení pro veřejnou zakázku systému elektronického mýta, který zpracoval projektový manažer a který obsahuje popis variant dalšího postupu ministerstva v případě, že bude předmětné zadávací řízení definitivně zrušeno.

 

Z materiálu vyplývá, že jakákoliv z dalších uvažovaných možností není proveditelná do konce stávající smlouvy s konsorciem Kapsch, tj. vzniklo by zde reálné riziko nevýběru mýta počínaje lednem 2020. „Zvážíme ještě další možnosti řešení, které by umožnily zajistit výběr mýtného v případě, že ke zrušení tendru nakonec opravdu dojde,“ dodává ministr.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,91883 s | počet dotazů: 200 | paměť: 39243 KB. | 26.03.2023 - 22:59:26