Stavba další trasy metra v Praze dostává jasnější obrysy


Pražští radní projednali v úterý 8.října 2013 výstavbu prvního úseku trasy metra D mezi stanicemi Pankrác a Depo Písnice a schválili záměr výstavby trasy metra I.D. Zároveň schválili zařazení projektu do Operačního programu Doprava 2014 – 2020, ve kterém chce Praha získat na výstavbu dotaci z Evropské unie.

O kompatibilitě trasy metra D s dosavadními trasami A, B, C rozhodla Rada hl. m. Prahy v prosinci loňského roku, v současné době je zpracována dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Byl vydán kladný posudek vlivu stavby na životní prostředí a je zpracována dokumentace pro územní řízení v rozsahu trasy Depo Písnice – Náměstí Míru. Územní řízení právě probíhá. Podle propočtů (úroveň cen rok 2011) představují náklady na výstavbu v nejlevnější variantě 24,69 miliardy korun a následné roční provozní náklady přes 330 milionů korun. Předběžný harmonogram dalšího postupu přípravy a výstavby trasy I.D metra v rozsahu Pankrác – Depo Písnice předpokládá, že by vlastní výstavba této trasy mohla začít v roce 2017 a v roce 2022 by mohla být uvedena do provozu.  „Vzhledem k současné ekonomické situaci jsme s maximálně úsporným přístupem k návrhu a realizaci tohoto projektu zvažovali varianty výstavby. Pro definitivní rozhodnutí ještě zpracujeme finanční harmonogram výstavby v členění na očekávané cizí zdroje a dopady do rozpočtu hlavního města Prahy,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jiří Pařízek.

 Podrobnější informace o plánované trase D.

První provozní úsek trasy D (I.D) je částí zcela nové, čtvrté trasy pražského metra. Úsek I.D je připravován v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice. Délka úseku je 10,6 km, bude na něm 10 stanic – Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Vedení trasy D bude koncipováno jako otevřené, což znamená, že bude respektovat technickou reálnost výhledového prodloužení za stanici Nám. Míru (směr Hlavní nádraží a Náměstí Republiky/Žižkov). Na jižním konci trasy bude zohledňovat možnost prodloužení jižním směrem za stanici Depo Písnice do přilehlého regionu. Samozřejmou součástí všech stanic je i bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Trasa metra D umožní přímé spojení s nemocničním areálem Fakultní Thomayerovy nemocnice a u několika stanic budou vybudovány další záchytná parkoviště P+R.

 Stanice Náměstí Míru : Ražená stanice trasy D se dvěma vestibuly bude plnit funkci přestupního místa na trasu A metra (včetně zajištění bezbariérového přístupu na tuto trasu) a na tramvajové linky vedené po ulicích Vinohradská, Korunní a Francouzská. Návrh stanice umožňuje jakékoli pokračování severním směrem k Hlavnímu nádraží a Náměstí Republiky/Žižkovu. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

Náměstí Bratří Synků: Jedná se o hloubenou stanici se dvěma vestibuly. Stanice trasy D zde svými vestibuly pokryje přímé vazby k území i k veškerým formám existující návazné hromadné dopravy. Vazbu na nedalekou železniční stanici Praha – Vršovice bude možno realizovat pouze nepřímo (pěší docházka).

Parkrác: Ražená stanice metra D bude mít dva vestibuly. Umožní svým dispozičním uspořádáním bude vedle obsluhy území na povrchu umožňovat i přestup na provozovanou trasu C (stanice Pankrác C) a návaznou autobusovou, případně i tramvajovou dopravu. Součástí stanice na trase D bude řešení celého přestupního uzlu D-C. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

Olbrachtová: Jedná se o raženou stanici s jedním vestibulem, která bude plnit funkci dopravní obsluhy okolní obytné zástavby a přestupu na návazné autobusové (výhledově i tramvajové) linky.

Nádraží Krč: Jedná se o povrchovou stanici se dvěma vestibuly, která umožní

využití přímého kontaktu se železniční tratí směřující na Vrané nad Vltavou a Dobříš/Čerčany a do centra Prahy. Význam přestupního místa poroste s postupným zaváděním intervalové dopravy na této železniční trati. Do koncepce řešení stanice trasy D bude zde zahrnuto i širší okolí. Součástí stanice bude objekt parkoviště P+R s kapacitou cca 300 stání.

Nemocnice Krč: Jedná se o hloubenou stanici se dvěma vestibuly. Stanice bude orientována k hlavnímu vstupu do nemocničního areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, s návaznou autobusovou dopravou městského i příměstského charakteru a do navazujícího sídliště Krč. Významnou roli zde bude hrát i předpokládaný rozvoj přilehlého území, kde se uvažuje s výstavbou obchodně společenských a obchodně administrativních komplexů.

Nové Dvory: Jedná se o raženou stanici se dvěma vestibuly. Stanice bude plnit několik dopravních funkcí. Půjde zejména o dopravní obsluhu rozvíjejícího se sídliště i plánovaného obchodně administrativního centra a dále o přestupy na návaznou autobusovou dopravu. Za stanicí Nové Dvory bude založeno větvení trasy metra do směru Modřany. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků. Součástí řešení okolí stanice bude parkoviště P+R s kapacitou cca 300 stání.

Libuš: Hloubená stanice se dvěma vestibuly umožní vedle dopravní obsluhy přiléhajícího území také přestupní vazby na návaznou autobusovou dopravu a případné prodloužení tramvajové trati z Modřan.

Písnice: Součástí hloubené stanice s jedním vestibulem. bude malý autobusový terminál a parkoviště P + R s kapacitou cca 400 stání.

Depo Písnice: Součástí povrchová stanice s jedním vestibulem bude velký autobusový terminál a záchytné parkoviště P + R s kapacitou cca 800 stání (zachycení automobilové dopravy z jižní části středočeského regionu). Stanice je řešena jako koncová a umožňuje budoucí pokračování trasy do regionu.

Depo: Součástí řešení trasy D je i depo, pro jehož realizaci je v územním plánu vyčleněna plocha jižně od Kunratické spojky.

 Na trase I.D bude v cílovém stavu plně automatický provoz bez strojvedoucích. Plně automatický provoz zajistí zvýšení bezpečnosti provozu (nemůže dojít k selhání lidského faktoru), zvýšení komfortu cestování a umožní pružně reagovat na přepravní poptávku (snadné nasazení dalších souprav při zvýšené přepravní poptávce). Z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících ve stanicích budou při automatickém provozu hrany nástupišť osazeny oddělovacími stěnami, které zabrání pádu osob nebo předmětů do kolejiště. Tyto stěny budou osazeny posuvnými dveřmi, které se budou otevírat synchronizovaně s dveřmi vlaku.

 Plány a vizualizace na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-d/plany-a-vizualizace

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,51858 s | počet dotazů: 202 | paměť: 90266 KB. | 28.09.2023 - 18:05:54