Ministerstvo dopravy má nového vrchního ředitele sekce legislativně právníNovým šéfem legislativy se stal Mgr. Tomáš Dundr, od něhož očekává ministr dopravy Antonín Prachař především odblokování a rozhýbání přípravy legislativních návrhů. Zejména jde o dokončení přípravy důležité novely zákona o dráhách implementující evropskou směrnici o jednotném železničním prostoru a její předložení vládě do konce listopadu tohoto roku stejně jako již zpracovaného návrhu novely zákona o silničním provozu právě předkládaného do meziresortního připomínkového řízení. Před novým ředitelem je také výzva přispět k úspěšnému dokončení projednání věcného záměru zákona o liniových stavbách v připomínkovém řízení a ke splnění úkolu předložit tento návrh vládě v blížícím se termínu konce října.

Dundrův předchůdce Mgr. Jakub Kopřiva je ve výpovědní lhůtě, která vyprší k 31. 12. 2014. Důvodem odvolání Mgr. Kopřivy bylo manažerské selhávání, které se projevilo zejména v pomalé přípravě legislativních návrhů, zpoždění v oblasti právní kontroly veřejných zakázek a v neposlední řadě také neřešení personální situace v jemu podřízených odborech ministerstva. „Připouštím, že odchod magistra Kopřivy jsme měli iniciovat daleko dříve, neboť v resortu dopravy se neosvědčil. Takto jsme s ním ztratili osm měsíců, které jeho nástupce bude muset dohánět. Mrzí mě to, ale věřím v rychlou nápravu věcí, na což ostatně osobně dohlédnu,“ říká ministr Prachař.

 

Mgr. Tomáš Dundr (nar. 1972) je absolvent Filozofické a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2003 až 2011 pracoval na Ministerstvu dopravy, odboru legislativy, naposledy ve funkci zástupce ředitele, kde se jako spoluautor či autor podílel na řadě legislativních návrhů MD (návrhy novel zákona o dráhách, zákona o pozemních komunikacích, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zákona o silničním provozu, zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákona o vnitrozemské plavbě, zákona o námořní plavbě, zákona o a.s. ČD a SŽDC s.o. nebo zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury a dal.), kromě přímé legislativní činnosti byl činný též v oblastech formulování pozic České republiky k návrhům předpisů ES/EU.

Od roku 2011 do roku 2014 působil na Úřadu vlády ČR v sekci Legislativní rady vlády, odbor vládní legislativy, kde zpracovával návrhy stanovisek Legislativní rady vlády a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády k návrhům zákonů nebo nařízení vlády, zejm. z oblastí dopravního a trestního práva, dále se podílel např. na formulaci stanovisek vlády k poslaneckým a senátním návrhům zákonů a k návrhům zákonů předložených krajskými zastupitelstvy. Je autorem odborných článků a spoluautorem publikací s legislativně dopravní tématikou.

Zdroj: MD

Další články z IZDoprava.cz