Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zákaz kouření platí také na zastávkách MHD nebo v ZOO
Do 30. května 2017 platil zákaz kouření jen na zastávkách pod přístřešky. Od 31.5.2017 se zákaz vztahuje také na prostor třicet metrů před označníkem zastávky a pět metrů za ním ve směru jízdy. K tomuto pětatřicetimetrovému pásu je nutné přičíst ještě pět metrů na šířku. Zákaz kouření na zastávkách se týká  velkého prostoru.  Třicet pět metrů je zhruba délka dvou vagónů tramvaje či jedné nové soupravy.  Městští strážníci nebo policisté mohou uložit pokutu za odhození nedopalku nebo nedodržení zákazu kouření až pět tisíc korun.

Pro ujasnění, kde zákaz kouření platí a jaké jsou pouty, nabízíme k nahlédnutí vybrané části ze  Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek č. 65/2017 Sb. , který  má platnost  od 31.05.2017

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

 • 8

(1) Zakazuje se kouřit

 1. a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 2. b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 3. c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 5. e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 6. f) ve škole a školském zařízení,
 7. g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2), v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 8. h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 9. i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 10. j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 11. k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 12. l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.

 

DALŠÍ OPATŘENÍ K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

 • 17

Obecně závazná vyhláška obce

(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let.

(2) Obec může dále obecně závaznou vyhláškou

 1. a) zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let,
 2. b) omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti.

SPRÁVNÍ DELIKTY

 • 35

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 1. a) v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj,
 2. b) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,
 3. c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,
 4. d) v rozporu s § 4 odst. 1 prodá nebo vyrobí potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
 5. e) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1,
 6. f) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,
 7. g) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání podle § 8 odst. 2 zakázáno,
 8. h) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,
 9. i) neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,
 10. j) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
 11. k) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
 12. l) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
 13. m) v rozporu s § 12 odst. 1 prodá nebo vyrobí hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje,
 14. n) ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí na místo, na které je podle § 18 odst. 1 osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje,
 15. o) v rozporu s § 19
 16. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,
 17. po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo
 18. p) v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

 1. a) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až h) nebo m),
 2. b) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),
 3. c) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n),
 4. d) 25000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
 5. e) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje kuřácké pomůcky, elektronické cigarety nebo alkoholického nápoje, s výjimkou lihovin, nebo o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
 6. f) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p),
 7. g) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje tabákového výrobku, bylinného výrobku určeného ke kouření nebo lihoviny,
 8. h) 150000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j).

(3) Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j) vůči osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 2 písm. h) se zvyšuje na dvojnásobek.

(4) Za přestupek lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do

 1. a) 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),
 2. b) 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p).
 • 36

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Prodejce se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a), b), c), e) nebo f) nebo § 3 odst. 3 prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu,
 2. b) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
 3. c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,
 4. d) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,
 5. e) v rozporu s § 4 prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
 6. f) nezajistí, aby tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronická cigareta byly umístěny na vyčleněném místě podle § 5 odst. 1,
 7. g) nesplní označovací povinnost podle § 5 odst. 2 nebo § 13 odst. 1,
 8. h) v rozporu s § 5 odst. 3 nebo § 13 odst. 2 nezajistí prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů anebo podávání alkoholických nápojů osobou starší 18 let,
 9. i) nesplní některou z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku podle § 6 odst. 1 až 5 nebo 7, § 7 nebo 15,
 10. j) v rozporu s § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a), b), c), e), f) nebo g) nebo § 11 odst. 3 nebo 4 prodá nebo podá alkoholický nápoj,
 11. k) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. d) prodá nebo podá alkoholický nápoj na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
 12. l) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
 13. m) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
 14. n) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
 15. o) v rozporu s § 12 prodá, vyrobí nebo doveze hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje,
 16. p) neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,
 17. q) v rozporu s § 16 nevyzve osobu mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, aby místo prodeje alkoholických nápojů opustila, nebo
 18. r) nepřijme opatření podle § 32 odst. 2.

(2) Provozovatel mezinárodního letiště se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
 2. b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
 3. c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám uvedeným v § 10 písm. a),
 4. d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, nebo
 5. e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.

(3) Provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety v dopravním prostředku, v němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
 2. b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
 3. c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

(4) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
 2. b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
 3. c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám uvedeným v § 10 písm. a),
 4. d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let,
 5. e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,
 6. f) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2,
 7. g) odmítne bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 1, nebo
 8. h) odmítne provést toxikologické vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 2.

(5) Škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g) se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
 2. b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
 3. c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

(6) Provozovatel vnitřního prostoru sportoviště se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
 2. b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
 3. c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

(7) Provozovatel zábavního prostoru nebo pořadatel akce se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě nebo akci, na nichž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
 2. b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
 3. c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

(8) Provozovatel provozovny stravovacích služeb se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo
 2. b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2.

(9) Provozovatel zoologické zahrady se dopustí správního deliktu tím, že

 1. a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo
 2. b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3.

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

 1. a) 10000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) a g), odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. b), odstavce 4 písm. b), g) a h), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b), odstavce 8 písm. b) nebo odstavce 9 písm. b),
 2. b) 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), k), m), n) a o), odstavce 2 písm. a), c) až e), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. a), c), d), e) a f), odstavce 5 písm. a) a c), odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9 písm. a),
 3. c) 300000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q),
 4. d) 800000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), i), j) nebo p),
 5. e) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), l) nebo r).

(11) Je-li spáchán správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo l) vůči osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 10 písm. e) se zvyšuje na dvojnásobek.

(12) Za správní delikt lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do

 1. a) 6 měsíců, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. p) nebo q),
 2. b) 2 let, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c), e), h) až l) nebo o).

 

Celé znění zákona na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65

Další články z IZDoprava.cz

 • Ve Zlíně aplikují nové fólie na zastávkách MHD15. června 2015 Ve Zlíně aplikují nové fólie na zastávkách MHD Skleněné stěny jsou zrádné a problém s nimi mají především ptáci. Jednou z možností, jak zviditelnit skleněnou překážku, je využití ptačích siluet. Tato technologie se však dlouhodobě […]
 • V Plzni rozlišují kontroloři „šedé a černé“ pasažéry 21. března 2012 V Plzni rozlišují kontroloři „šedé a černé“ pasažéry Spoléhat, že všichni uživatelé městské hromadné dopravy budou dodržovat pravidla s odpovídajícím přepravním dokladem, je bláhový předpoklad. Kontroloři byli, jsou a nejspíš i budou. Jen je […]
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) mění systém vymáhání pokut od černých pasažérů12. února 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) mění systém vymáhání pokut od černých pasažérů Změní se tak často kritizovaná praxe z minulosti, kdy Dopravní podnik pohledávky prodával externím firmám, které buď pokuty samy vymáhaly, nebo s pohledávkami dále obchodovaly. V roce 2014 […]
 • Projektujeme bez bariér – recenze26. července 2005 Projektujeme bez bariér – recenze Autorka : Ing.arch. Daniela Filipiová Účelovou publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 2002 nákladem 2000 výtisků. Publikace je věnována projektantům a pracovníkům ve […]
 • Navrhování staveb – doporučená literatura č.129. prosince 2004 Navrhování staveb – doporučená literatura č.1 Pro projektanty, vedoucí stavebních odborů i zastupitele obcí.Dudr.Lněnička:Metodické poznámky pro vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí,1. […]
 • Májový cyklovýlet do Brd28. dubna 2017 Májový cyklovýlet do Brd Na první komentovaný cyklovýlet s průvodcem zve cyklistickou veřejnost Destinační agentura Brdy ve spolupráci s cyklistickým portálem plzenskonakole.cz. Na pohodový výlet, který představí […]
 • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
 • České dráhy nabízejí přímé spojení z Prahy na Šumavu10. května 2017 České dráhy nabízejí přímé spojení z Prahy na Šumavu První vlakový spoj vyjel z  hlavního města až do Nového Údolí v pátek 5.května 2017. Národní dopravce se tím vrací ke spojům, které měl v nabídce do roku 2010. Expresní vlak František […]
 • Co způsobuje komplikované parkování v okolí O2 Arény v Praze?1. prosince 2008 Co způsobuje komplikované parkování v okolí O2 Arény v Praze? Prostor v západní části okolí O2 Arény se proměnil ve staveniště nového komplexu Galerie Harfa a zanikly tak hned dvě parkovací plochy. Pro zájemce o parkování je v provozu nový parkovací […]
 • Značení turistických cílů se občas mine cíle15. října 2008 Značení turistických cílů se občas mine cíle Krásné hnědé tabule umístěné podél našich silnic lákají turisty k návštěvě turisticky zajímavých cílů, které často nejsou ani příliš známé. To je dobře, že se o cíli dozvídáme. Horší však […]
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.