Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Město Sázava bude ochráněna před stoletou vodou
V pondělí 15. května 2017 byla za účasti ministra Mariana Jurečky zahájena stavba protipovodňové ochrany města Sázavy. Stavba získala dotaci z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“ a dále se na realizaci finanční podílí město Sázava i státní podnik Povodí Vltava.

Systém protipovodňové ochrany by měl město Sázavu ochránit před povodněmi až do výše odpovídající dnešní „stoleté vodě“ Q100=636 m3.s-1. Jedná se o území na levém břehu (Na Závrtku, V Lázních a okolo Dojetřického potoka) a na pravém břehu (Tyršovo nábřeží a území až po Pražskou ulici).

Vlastní stavba zasáhne území od mostu v Klášterní ulici směrem po toku na pravém břehu za sportovním areálem (okolo komunikace na Tyršově nábřeží bude vybudována nová protipovodňová hráz a v území mezi touto hrází a současným korytem Sázavy vznikne nové odlehčovací koryto pro převedení povodňových průtoků, za sportovním areálem pak bude pokračovat hráz směrem k Pražské ulici, kde se na ni napojí). Levý břeh bude dotčen výhradně směrem od lipové aleje směrem do toku. Vznikne zde protipovodňová zeď, která umožní částečné zkapacitnění průtočného profilu Sázavy a  částečné zvýšení hladiny toku. Zeď bude protažena v požadované výškové úrovni také okolo Dojetřického potoka. V některých místech bude zed opatřena mobilním hrazením (aplikovaným pouze při povodních).

Při obnově starého koryta dojde ke zkapacitnění příčného profilu v údolí Sázavy. Při návrhu bylo využito umístění povodňového koryta přibližně do trasy původního koryta řeky (vpravo od trasy současného koryta), které bylo historickými úpravami toku přeloženo.

V rámci stavby vznikne obslužná komunikace na pravém břehu, která řeší přístup na nově vzniklý ostrov mezi korytem řeky Sázavy a nově vybudovaným povodňovým korytem. Součástí je řešení křížení s hrází SO 03 a brod v protipovodňovém korytě.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor s Lubomírem Smékalem na Kritiky.cz
Rozhovor s Lubomírem Smékalem